Пошук по сайту

Фізика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закону України

Закону України

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Опубликовано: Офіційний вісник України в № 50 от 20.07.2007

(Действует c 04.06.2007)МIНIСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ


НАКАЗ

вiд 4 червня 2007 року

N 271/121


Про затвердження Iнструкцiї з контролювання якостi нафти i нафтопродуктiв на пiдприємствах i органiзацiях України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
4 липня 2007 р. за N 762/14029


     На пiдставi Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" та з метою встановлення єдиного порядку органiзацiї та здiйснення робiт, пов'язаних з контролюванням якостi товарної нафти та нафтопродуктiв пiд час приймання, зберiгання, транспортування та вiдпуску, наказуємо:

     1. Затвердити Iнструкцiю з контролювання якостi нафти i нафтопродуктiв на пiдприємствах i органiзацiях України (далi - Iнструкцiя), яка додається.

     2. Установити, що Iнструкцiя поширюється на суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi.

     3. Взяти до уваги, що дiя Iнструкцiї не розповсюджується на контролювання якостi продукцiї пiд час виробництва та мiждержавних перевезень, зокрема - постачання iмпортованої нафти.

     4. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi (Косянчуку Л. В.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Чупруна В. П.

Мiнiстр палива та енергетики України

Ю. Бойко

Т. в. о. Голови Держспоживстандарту

I. Саєвич

ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва

К. О. Ващенко

Мiнiстр транспорту та зв'язку України

М. Рудьковський

Голова Державного комiтету статистики України

О. Г. Осауленко

Мiнiстр економiки України

А. К. Кiнах

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства палива та енергетики України, Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики
вiд 4 червня 2007 р. N 271/121
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
4 липня 2007 р. за N 762/14029

IНСТРУКЦIЯ
З КОНТРОЛЮВАННЯ ЯКОСТI НАФТИ I НАФТОПРОДУКТIВ НА ПIДПРИЄМСТВАХ I ОРГАНIЗАЦIЯХ УКРАЇНИ


1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Iнструкцiя встановлює єдиний порядок органiзацiї та проведення робiт, пов'язаних з контролюванням якостi товарної нафти (далi - нафта) та нафтопродуктiв пiд час їх приймання, зберiгання, транспортування та вiдпуску.

     Дiя Iнструкцiї з контролювання якостi нафти i нафтопродуктiв на пiдприємствах i органiзацiях України (далi - Iнструкцiя) поширюється на всi групи, класи, типи i види нафти та типи, марки i види нафтопродуктiв.

     Iнструкцiя не поширюється на контролювання якостi нафти пiд час її приймання до системи магiстральних трубопроводiв, подальшого транспортування системою магiстральних нафтопроводiв, здавання iз системи магiстральних нафтопроводiв споживачам та перевантаження до iнших видiв транспорту, а також на контролювання якостi пiд час виробництва нафтопродуктiв.

     Вимоги цiєї Iнструкцiї є обов'язковими для всiх пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (далi - пiдприємства), якi займаються хоча б одним iз таких видiв дiяльностi, як зберiгання, транспортування та вiдпуск нафти i нафтопродуктiв, а також органiв виконавчої влади.

2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

     Пiд час розроблення Iнструкцiї використанi такi документи:

     Закон України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть".

     Закон України вiд 30.11.2006 N 398-V "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування".

     Закон України "Про пiдтвердження вiдповiдностi".

     Закон України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

     Закон України "Про стандартизацiю".

     Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2004 року N 488 "Про затвердження Порядку проведення перевiрки екологiчних показникiв нафтопродуктiв, якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi".

     ДСТУ 2708:2006 Метрологiя. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки. Органiзацiя та порядок проведення.

     ДСТУ 3215-95 Метрологiя. Метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки. Органiзацiя та порядок проведення.

     ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Термiни та визначення.

     ДСТУ 3914-99 Нафтопродукти. Мастила технологiчнi. Номенклатура показникiв.

     ДСТУ 3927-99 Нафтопродукти. Рiдини мастильно-холодильнi. Номенклатура показникiв якостi.

     ДСТУ 4106-2002 Оливи мастильнi. Номенклатура показникiв.

     ДСТУ 4279:2004 Бiтуми нафтовi. Номенклатура показникiв якостi.

     ДСТУ 4310:2004 Мастила. Номенклатура показникiв якостi.

     ДСТУ 4345:2004 Нафтопродукти. Палива рiдкi. Номенклатура показникiв якостi.

     ДСТУ 4454:2005 Нафта i нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберiгання.

     ДСТУ 4488:2005 Нафта i нафтопродукти. Методи вiдбирання проб.

     ДСТУ 4500-5:2005 Вантажi небезпечнi. Маркування.

     ГОСТ 1437-75 "Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы" (Нафтопродукти темнi. Прискорений метод визначення сiрки).

     ДСТУ 4160:2003 Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда.

     ГОСТ 2477-65 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды" (Нафта i нафтопродукти. Метод визначення вмiсту води).

     ГОСТ 3900-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности" (Нафта i нафтопродукти. Методи визначення густини).

     ГОСТ 6370-83 "Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей" (Нафта, нафтопродукти i присадки. Метод визначення механiчних домiшок).

     ГОСТ 9965-76 "Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия" (Нафта для нафтопереробних пiдприємств. Технiчнi умови).

     ГОСТ 21046-86 "Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия" (Нафтопродукти вiдпрацьованi. Загальнi технiчнi умови).

     ГОСТ 21534-76 "Нефть. Методы определения содержания хлористих солей" (Нафта. Методи визначення хлористих солей).

     МИ 2153-91 ГСИ. "Плотность нефти при учетно-расчетных операциях. Методика выполнения измерений ареометром" (ДСВ. Густина нафти при облiково-розрахункових операцiях. Методика виконання вимiрювань ареометром).

     Порядок складання перелiкiв засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та пiдлягають повiрцi, затверджений наказом Держспоживстандарту України вiд 15.09.2005 N 262, зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України вiд 04.10.2005 за N 1139/11419.

3 ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     Нижче наведенi термiни в цiй Iнструкцiї мають таке визначення.

     Акредитацiя - процедура, у ходi якої нацiональний орган з акредитацiї документально засвiдчує компетентнiсть юридичної особи чи вiдповiдного органу з оцiнювання вiдповiдностi виконувати певнi види робiт (випробування, калiбрування, сертифiкацiя, контроль).

     Акредитована лабораторiя - лабораторiя, акредитована на право виконання вiдповiдної роботи з випробувань нафти та/або нафтопродуктiв у певнiй (заявленiй) областi у вiдповiдностi до вимог нормативних документiв на нафту та нафтопродукти i методи їх випробувань.

     Атестацiя - документальне засвiдчення органом з атестацiї компетентностi i права заявника здiйснювати калiбрування засобiв вимiрювальної технiки та/або вимiрювання.

     Атестацiя методики виконання вимiрювань - процедура встановлення вiдповiдностi методики дослiдження метрологiчним вимогам, що висуваються до неї.

     Атестована вимiрювальна лабораторiя - вимiрювальна лабораторiя, що має право на здiйснення вимiрювань фiзичних величин, визначення хiмiчного складу, фiзико-хiмiчних, фiзико-механiчних та iнших властивостей i показникiв нафти та/або нафтопродуктiв.

     Атестована лабораторiя - вимiрювальна лабораторiя, що має право на проведення вiдповiдної метрологiчної роботи; критерiї атестацiї - сукупнiсть вимог, яким має вiдповiдати заявник для того, щоб здобути атестацiю.

     Арбiтражна проба - частина сукупної проби, яка зберiгається на випадок арбiтражних випробувань.

     Арбiтражнi випробування або вимiрювання (далi - арбiтражнi випробування) - випробування (вимiрювання) з метою визначення вiдповiдностi показникiв якостi нафти та/або нафтопродуктiв вимогам нормативних документiв, якi здiйснюються нейтральною лабораторiєю у разi виникнення суперечностей в оцiнюваннi якостi нафти або нафтопродуктiв.

     Вимiрювальна лабораторiя - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх окремий пiдроздiл, що здiйснює вимiрювання фiзичних величин, визначення хiмiчного складу, фiзико-хiмiчних, фiзико-механiчних та iнших властивостей i показникiв нафти та/або нафтопродуктiв, за винятком вимiрювань, пов'язаних з оцiнюванням вiдповiдностi нафтопродуктiв, з документальним оформленням їх результатiв.

     Випробувальна лабораторiя - лабораторiя, яка проводить технiчнi операцiї, що полягають у визначеннi однiєї чи декiлькох характеристик нафти i нафтопродуктiв згiдно з установленою процедурою.

     Вiдновлення (виправлення) якостi нафтопродукту - доведення показника(кiв) якостi нафтопродукту до вимог нормативного документа.

     Донна проба - проба нафти або нафтопродукту, вiдiбрана з дна резервуара (цистерни, танка наливного судна) переносним металевим пробовiдбiрником. Донна проба не належить до складу сукупної проби, а випробовується окремо.

     Експрес-метод - стандартизований (атестований) або нестандартизований метод випробувань, що дає змогу за бiльш короткий час визначити показники якостi нафти та/або нафтопродуктiв.

     Експрес-випробування - випробування нафтопродуктiв, якi здiйснюються з використанням експрес-методiв.

     Забезпечення збереження якостi - комплекс заходiв, що забезпечують якiсть нафти та/або нафтопродуктiв вимогам нормативних документiв у процесi приймання, зберiгання, транспортування та вiдпуску.

     Засiб вимiрювальної технiки - технiчний засiб, який застосовується пiд час вимiрювань i має нормованi метрологiчнi характеристики.

     Кiльцевi маршрути - транспортнi засоби, призначенi для багаторазового перевезення одного виду нафтопродукту, без спецiальної пiдготовки цистерн.

     Контрольна проба - частина сукупної проби, яка використовується для проведення випробувань.

     Контрольнi випробування - оцiнювання вiдповiдностi якостi нафти та/або нафтопродуктiв вимогам нормативного документа за встановленим перелiком показникiв якостi з метою пiдтвердження можливостi їх застосування за прямим призначенням або встановлення початку змiнювання якостi.

     Лабораторнi випробування (вимiрювання, аналiз) - визначення фактичних значень показникiв якостi нафти та/або нафтопродуктiв, установлених нормативними документами з використанням стандартизованих методiв випробувань (вимiрювань) або атестованих методик випробувань (вимiрювань).

     Марка нафтопродукту - нафтопродукт, назва, умовне позначення, склад та властивостi якого регламентовано стандартами i технiчними умовами.

     Метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки - дослiдження засобiв вимiрювальної технiки з метою визначення їх метрологiчних характеристик та встановлення їх придатностi до застосування.

     Мобiльна (пересувна) лабораторiя - лабораторiя, укомплектована необхiдним обладнанням, приладами та пристроями для визначення якостi нафтопродуктiв експрес-методами проведення випробувань, якi дають змогу оперативно визначати показники якостi нафтопродуктiв.

     Нафтопродукт - продукт, отриманий пiд час перероблення нафти, газового конденсату або їх сумiшi, за винятком продуктiв нафтохiмiї.

     Нейтральна лабораторiя - випробувальна (вимiрювальна) лабораторiя, яка проводить арбiтражнi випробування або вимiрювання (далi - арбiтражнi випробування).

     Нестандартний нафтопродукт - нафтопродукт, що за одним чи декiлькома показниками якостi не вiдповiдає вимогам нормативного документа.

     Нормативний документ - документ, який установлює правила, загальнi принципи чи характеристики рiзних видiв дiяльностi або результатiв. Цей термiн охоплює такi поняття як "стандарт" та "технiчнi умови".

     Паспорт якостi - документ, що мiстить данi для iдентифiкацiї та фактичнi значення показникiв якостi нафти та/або нафтопродуктiв, отриманi в результатi лабораторних випробувань, i їх вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв.

     Приймально-здавальнi випробування - оцiнювання вiдповiдностi якостi нафти та/або нафтопродуктiв за встановленим перелiком показникiв даним, наведеним у паспортi якостi вантажовiдправника (пiд час приймання) або в журналi реєстрацiї результатiв випробувань (пiд час вiдпуску).

     Повiрка засобiв вимiрювальної технiки - установлення придатностi засобiв вимiрювальної технiки, на якi поширюється державний метрологiчний нагляд, до застосування на пiдставi результатiв контролю їх метрологiчних характеристик.

     Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi - документ, що засвiдчує визнання iноземних документiв про пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї вимогам, установленим законодавством України [Закон України "Про пiдтвердження вiдповiдностi"].

     Сертифiкат вiдповiдностi - документ, який пiдтверджує, що продукцiя, системи якостi, системи управлiння якiстю, системи управлiння довкiллям, персонал вiдповiдають установленим вимогам конкретного стандарту чи iншого нормативного документа, визначеного законодавством [Закон України "Про пiдтвердження вiдповiдностi"].

     Стандартизований метод випробувань - метод випробування, на який є нормативний документ, розроблений та затверджений у встановленому порядку.

     Сукупна проба - проба, складена з декiлькох точкових проб, вiдiбраних у вiдповiдному порядку i змiшаних у вказаному в ДСТУ 4488 спiввiдношеннi.

     Тип нафтопродукту - сукупнiсть нафтопродуктiв однакового функцiйного призначення.

     Товарна нафта - нафта, пiдготовлена до постачання споживачу у вiдповiдностi до вимог чинних нормативних документiв.

     Точкова проба - проба, вiдiбрана в один прийом. Вона характеризує якiсть нафти та/або нафтопродукту на певному заданому рiвнi в резервуарi чи транспортному засобi, а також якiсть нафтопродукту в одному тарному мiсцi (бочцi, бiдонi, бутлi).

     Ходова проба - проба, вiдiбрана в процесi руху нафти або нафтопродуктiв трубопроводом.

     Iнiцiатор випробувань - фiзична або юридична особа, у тому числi вповноваженi органи державної влади, що iнiцiює арбiтражнi випробування нафти або нафтопродуктiв.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відкриття періодичного закону
Мета: ознайомити учнів з історією відкриття періодичного закону та створенням періодичної системи елементів; показати, в чому полягає...

Міністерство надзвичайних ситуацій україни наказ №992
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...

Про затвердження переліку галузей знань І спеціальностей, за якими...
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила...
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Про заходи щодо виконання Закону України “Про звернення громадян”
Дніпропетровська обл Павлоградський р-н с. Троїцьке вул Леніна,106 тел (05632)54792

Закону України «Про освіту»
...

Закону України
Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій І посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові...

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
f.ocvita.com.ua
Головна сторінка